Ledningssystem

Vad är ett ledningssystem?

Ett ledningssystem tydliggör för en organisation vilka mål man planerar att uppnå, vilken struktur och vilket systematiskt arbetssätt som krävs för att nå dit, samt vilken uppföljning som behövs för att säkerställa resultat. Som begreppet antyder är ledningssystemet i stora drag ett verktyg som ledningen använder för att styra mot att mål och krav ska uppnås över tid.
Skribent
Joakim Blomster
Publicerad
11 / 10 / 2021
Dela artikel

Vad är ett ledningssystem?

 

Ett ledningssystem tydliggör för en organisation vilka mål man planerar att uppnå, vilken struktur och vilket systematiskt arbetssätt som krävs för att nå dit, samt vilken uppföljning som behövs för att säkerställa resultat. Som begreppet antyder är ledningssystemet i stora drag ett verktyg som ledningen använder för att styra mot att mål och krav ska uppnås över tid.

 

Ledningssystemet kan behandla områden som kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Det kan också vara ett fullt integrerat verksamhetssystem med målet att kund- och intressentkrav ska infrias. Vid en certifiering enligt ISO-standarder, finns också tydliga krav att verksamheten ska styra mot ständiga förbättringar inom det aktuella området.

 

Ständiga förbättringar ISO

 

Exempel på vanliga ISO-standarder på marknaden:

ISO 9001: Ledningssystem för kvalitet

ISO 14001: Ledningssystem för miljö (yttre)

ISO 45001: Ledningssystem för arbetsmiljö

ISO 27001: Ledningssystem för informationssäkerhet

IATF 16949: Kvalitetsledningssystem för fordonsindustrin

FR2000 – Verksamhetsledning – Ledningssystem för kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet

ISO 44001: Samarbetssystem för hantering av affärsrelationer

SS872500: Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre

SOSFS 2011:9: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

 

 

Hur utformas ett ledningssystem?

Bärande delar av ett ledningssystem bör nedtecknas i skrift, men det är minst lika viktigt att det också finns i personalens medvetande. Det finns inga krav i exempelvis ledningssystemstandarder att allt ledningssystemarbete ska nedtecknas. Delvis går det att förlita sig på personalens omdömen och kompetens.

 

När standarderna inom ledningssystem publicerades på 1980-talet och framåt, så samlade de flesta verksamheter sina ledningssystem i pärmar. Med digitaliseringen flyttades ledningssystemen gradvis till servrar, systemstöd och intranät. Det finns inga krav i standarderna på vilket format ett system ska ha eller hur de ska göras tillgängliga. Det är upp till den enskilda verksamheten att avgöra.

 

 

Konsultation inom ledningssystem

Som verksamhet kan du ta hjälp av konsulter för att bygga upp eller vidareutveckla ett ledningssystem. Det är dock viktigt att avgöra vad konsultens ansvarsområden ska vara, och vad den egna organisationen ska ansvara för. Ett för stort ansvar hos konsulten kan leda till att det framtagna arbetssättet eller verksamhetsstyrningen inte går i linje med organisationens målsättningar. Det mest lämpliga är att konsultens roll är som rådgivare eller bollplank för att tolka standardkrav och för att fånga upp om något saknas eller behöver utvecklas.

Läs mer om kvalitetsledningssystem

Läs mer om miljöledningssystem

 

Ampiro har personal med lång erfarenhet av att hjälpa organisationer att skapa ledningssystem och att implementera verksamhetsstyrning. Våra resurser är också godkända revisionsledare och arbetar för certifieringsorgan, vilket skapar trygghet för kunden då vi vet tydligt vad som förväntas vid ISO-certifiering. Ampiro har sitt huvudkontor i Jönköping med tillgängliga resurser runt om i landet, alltid nära kunden.