FAQ

Vanliga frågor

Frågor dyker upp när som helst kring vad som helst. Vi kanske inte har svar på alla dina frågor men vi kan garanterat hjälpa dig med frågor relaterade till ledningssystem.

Ledningssystem

Ampiro försöker svara på vanliga frågor kring ledningssystem

Ett ledningssystem tydliggör för en organisation vilka mål man planerar att uppnå, vilken struktur och vilket systematiskt arbetssätt som krävs för att nå dit, samt vilken uppföljning som behövs för att säkerställa resultat. Som begreppet antyder är ledningssystemet i stora drag ett verktyg som ledningen använder för att styra mot att mål och krav ska uppnås över tid.

Ledningssystemet kan behandla områden som kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Det kan också vara ett fullt integrerat verksamhetssystem med målet att kund- och intressentkrav ska infrias. Vid en certifiering enligt ISO-standarder, finns också tydliga krav att verksamheten ska styra mot ständiga förbättringar inom det aktuella området.

 

Vad är ett ledningssystem?

Bärande delar av ett ledningssystem bör nedtecknas i skrift, men det är minst lika viktigt att det också finns i personalens medvetande. Det finns inga krav i exempelvis ledningssystemstandarder att allt ska nedtecknas eller vara i skriven form. Delvis går det att förlita sig på personalens omdömen och kompetens.

Ledningssystem kan tillgängliggöras i pappersform, elektroniska filer till digitala systemstöd, helt beroende på vad som passar verksamheten lämpligast.

Asys - Digitala ledningssystem

Certifiering är ett begrepp som används som bevis på att en verksamhet uppfyller och efterlever vissa specifika krav. Vid godkännande utfärdas certifikat enligt en eller flera standards.

En verksamhet som genomgått och godkänts i en certifieringsprocess, t.ex. inom området ledningssystem, tilldelas ett certifikat. Vid certifieringen av ett ledningssystem genomförs granskningen (revisionen) av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Vad innebär ISO certifiering?

Begreppet kvalitetsledningssystem är enligt vår definition ett ledningssystem som tagit om hand om och beskriver hur verksamheten har för avsikt att styra, förbättra och följa upp sitt kvalitetsarbete.

Vad är kvalitetsledningssystem?

Ett miljöledningssystem beskriver hur en verksamhet har för avsikt att bedriva sitt miljöarbete. Allt ifrån vad för organisationen planerar för i form av policy och mål, hur verksamheten ska infria lagar och bindande krav till hur miljön ska skyddas utifrån ens berörda miljöaspekter.  

Läs i mer om begreppet via Ampiro Academy.

Vad är ett miljöledningssystem?

I tid av digitalisering så inför allt oftare verksamheter och organisationer digitala eller webbaserade systemstöd för sin verksamhetsstyrning och ledningssystem. Standarderna för ledningssystem ställer inga krav på digital tillgänglighet, men verksamheter ser mer och mer fördelar med ett digitalt ledningssystem.

Vad är digitalt ledningssystem?

Begrepp & systemelement inom ledningssystem

Nedan förklaras vanliga begrepp inom ledningssystemstandards

De vanligt förekommande standarderna när det gäller ledningssystem ställer krav kring hantering av avvikelser. Verksamheten behöver se till att det finns en metod för att ta om hand om avvikelser och incidenter (kan också vara tillbud och olyckor etc.) samt genom behandling med så kallade korrigerande åtgärder eliminera att händelser inte repeteras. 

 

Vad är avvikelsehanteringssystem?

Begreppet "Ledningens genomgång" är ett grundelement inom ledningssystem standards riktat mot högsta ledning inom ledningssystemet. Forumet syftar till att ledningen ska ta in underlag för analys rörande ledningssystemet för att dra slutsatser om ledningssystemets effektivitet och verkan. 

Viktigt i detta forum (oavsett vad man kallar forumet) är att komma till beslut om eventuella förbättringar eller behov av förändringar för att nå verksamhetens målsättningar och för att infrias berörda krav.  

Vad är ett ledningssystem?

Intressentanalys är ett vanligt förekommande begrepp och ingår i området grundförutsättningar för ledningssystemet. 

Just "Intressentanalys" är inte angivet specifikt i ISO standards utan utgör mer en vanlig tolkning. Vad standarderna uttrycker är att verksamheten ska uppvisa att berörda intressenter är identifierade och framför allt vilka bindande krav de riktar mot organisationen.

Som verksamhet behöver man med stöd av sitt ledningssystem styra att dessa krav och förväntningar infrias på något vis. 

Ampiro konsulttjänster

SOSFS 2011:9 utgiven av Socialstyrelsen i Sverige är en föreskrift som ställer krav att hälso- och sjukvårds verksamheter att införa ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Att införa ledningssystem SOSFS 2011 9

Standards ledningssystem

Ampiro svarar på inriktning och syfte med ledningssystem standards

Ledningssystem standarden ISO 9001 är den internationellt erkända standarden med avseende på ledningssystem för kvalitet.

Standarden innehåller krav för kvalitetsledning men också vägledning. 

Läs mer genom Ampiro Academy 

Vad är ISO 9001?

ISO 14001 är den internationellt erkända standarden när det handlar om ledningssystem för miljö. Standarden innehåller krav för miljöledning men också vägledning. 

Läs mer miljöledningssystem via Ampiro Academy

Vad är ett miljöledningssystem?

ISO/IEC 27001 den internationellt erkända ledningssystemstandard med inriktning på informationssäkerhet. Standarden anger krav på en verksamhet som den behöver uppfylla när det gäller ledningssystem för informationssäkerhet (LIS).

Läs mer om ISO 27001 genom Ampiro Academy

Vad är ISO 27001

BKMA Certifiering är Byggföretagens produktcertifieringssystem. Det har branschanpassats för entreprenörer i bygg- och anläggningsbranschen. (BKMA har ersatt de två tidigare verksamhetsledningssystemen BF9K och Povel.)

Det kan vara en konkurrensfördel vid upphandlingar och det kan öka affärsmöjligheterna att vara BKMA Certifierad. Samtidigt ger det även positiva interna effekter med tydlig styrning, ordning och reda och möjlighet till att bli mer effektiva och uppnå bättre kvalitetsresultat.

Mer om BKMA Ledningssystem

Standarden FR2000 är en ledningssystemstandard som ägs och förvaltas av FR2000 ek för. 

Standarden anger krav för en organisation inom perspektiven kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd och kompetensförsörjning.

Läs mer om FR2000 via Ampiro Academy

Vad är FR2000?

Ledningssystem standarden IATF 16949:2016 (tidigare ISO/TS 16949) är en standard som ägs och förvaltas av IATF (International Automotive Task Force).

Standarden ställer krav på kvalitet inom fordonsindustrin och har utvecklats av de världsledande fordonstillverkarna. 

Läs mer om IATF 16949 genom Ampiro Academy

Vad är IATF 16949?

Ledningssystem standarden ISO 44001 knyter an till affärsrelationer i samverkan avsedd för verksamheter inom Bygg- och anläggningssektorn.

Standarden innehåller modell och kravelement för att ta fram ett hjälpmedel för företag och organisationer att samarbeta på ett optimalt sätt.

Läs mer om ISO 44001 via Ampiro tjänster

ISO 44001 konsult

Föreskriften SOSFS 2011:9 är är utgiven av socialstyrelsen och berör verksamheter inom vård- och omsorg, de som bedriver socialtjänst eller verksamheter enligt LSS.
Föreskriften definierar krav på ledningssystem med avseende på kvalitet.

SOSFS 2011:9 konsult

Den svenska vägledningsstandarden SS 872500 definierar kvalitetsaspekter att beakta i omsorg, omvårdnad och rehabilitering för äldre. 


Läs mer om SS872500 via Ampiro tjänster 

SS872500 konsult

Som det låter ”IKEA Way" utgiven av IKEA och är ses som en Uppförandekod mot leverantörer. Standarden presenterar krav som IKEA har när det gäller miljö, sociala villkor och arbetsvillkor.

IWAY utgår ifårn de åtta viktigaste konventionerna som definieras i de grundläggande principerna för rättigheter i arbetslivet, ILO-deklarationen samt FN:s tio principer om globalt ansvar. 
Läs mer om IKEA Iway via Ampiro tjänster
IKEA Iway

TISAX är en förkortning av "Trusted Information Security Assessment Exchange" och är en standard som ställer krav kring informations- och cybersäkerhet specifikt inom fordonsindustrin. 

 

Läs mer om Ampiro's tjänst TISAX konsult nedan.

TISAX Informationssäkerhet Fordon

KMA Områden

Ampiro svarar definitioner och begrepp inom KMA området

Miljövarudeklaration eller på engelska ”EPD” (Environmental Product Deklaration), är ett framtaget dokument för att kunna visa sina produkters miljöpåverkan.

Vad är EPD?