Miljöledningssystem

Vad är ett miljöledningssystem?

Ett miljöledningssystem för en organisation beskriver verksamhetens arbetssätt inom perspektivet yttre miljö. Dels i skriftlig form men består också av områden som inte är beskrivna i textform.

Syftet med ett miljöledningssystem är att förstå sin verksamhet och sammanhang kring miljöpåverkan. Vart vi befinner oss och en viljeinriktning framåt. Men också metoder för att infria lagstiftning, skydda miljön och arbetssätt för att förebygga förordningar.
Skribent
Joakim Blomster
Publicerad
09 / 12 / 2021
Dela artikel

Exempel på Miljöledningssystem och vanligt förekommande standarder inkluderande krav på miljö:

Nedan följer ett axplock av av det vanligt förekommande standarderna kring ledningssystem för miljö, men det finns även andra exempelvis branschspecifika alternativ.

Miljöledningssystem standard (oavsett bransch):

 

ISO 14001: Ledningssystem för miljö

FR2000 – Verksamhetsledning – Ledningssystem för kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet

Miljöledningssystem inom Bygg & anläggning:

BKMA – Ledningssystem inom bygg- och anläggningssektorn

 

Vill du ha hjälp att förstå och tolka miljöledningssystem för ditt område eller bransch så hjälper vi er!

 

Införa miljöledningssystem

Vad bör ett miljöledningssystem innehålla?

Miljöledningssystemet enligt en ledningssystemstandard (läs mer om ledningssystem) behöver innehålla utredningsmaterial, analyser och ställningstaganden som grund för att sedan tas vidare för planering av verksamheten. Vanligtvis så genomförs någon form av miljöutredning för att få klart för verksamheten vilka miljöaspekter som uppstår genom verksamhetens olika processer och aktiviteter. Men också exempelvis vilka lagar och bindande krav som organisationen berörs av ur ett miljöperspektiv.

 

Utifrån de miljöaspekter som verksamheten identifierar och utifrån ett beaktande av ett livscykelperspektiv förväntas verksamheten värdera och ta ställning till vilka aspekter som bedöms betydande. Det är dessa som ihop med bindande krav och andra intressentkrav som utgör mycket av grundförutsättningarna för utformningen och inriktningen av miljöledningssystemet.

 

ISO 14001 som är en ledningssystemstandard för miljö ställer krav att ledningen ska ansvara för att fastställa en miljöpolicy i linje med grundförutsättningarna för miljöledningssystemet. Ledningen ska också införa miljömål för att driva till ständiga förbättringar inom miljöområdet och dessa områden ska vara kända av organisationen.

 

I miljöledningssystemet behöver man också styra sitt miljöarbete för att skydda miljön och mot att förebygga förordningar. Det innebär att utifrån de betydande miljöaspekterna så behöver ledningen utse roller, ansvarsområden osv. Rutiner och instruktioner behöver tas fram och införas för att infria lagstiftning, förebygga negativ miljöpåverkan osv.

 

Inom ledningssystemet för miljö, så ska ledningen också införa aktiviteter för att följa upp sitt miljöarbete. Det behöver omfatta krav på mätning och övervakning, genomföra interna revisioner samt att kontrollera efterlevnad av bindande krav osv.

 

Utfall från dessa uppföljningsområden ihop med andra underlag ska kontinuerligt ge ledningen information om miljöledningssystemets effektivitet och verkan för analys och beslut och vidare förbättringar.

 

Ta hjälp av Ampiro för konsultation eller systemstöd inom miljöledningssystem

Ampiro har personal med lång erfarenhet av att hjälpa organisationer att skapa ledningssystem och att implementera verksamhetsstyrning. Våra resurser är också godkända revisionsledare och arbetar för certifieringsorgan inom exempelvis ISO 14001, vilket skapar trygghet för kunden då vi vet tydligt vad som förväntas vid ISO-certifiering.

 

Vill du veta mer eller få tips. Välkommen att kontakta oss!