Ledningssystem för arbetsmiljö

ISO 45001 konsult

ISO 45001 är den globalt erkända ledningssystem standarden för arbetsmiljö och ett bra stöd för de företag som vill arbeta aktivt med att skapa säkra och hälsosamma arbetsplatser.
Ampiro hjälper organisationer med ISO 45001

Modern och uppskattad ISO 45001 konsult

Ta hjälp av ISO 45001 konsult från Ampiro för bättre arbetsmiljö och certifikat. Enkelt, modernt och värdeskapande ledningssystem.

 

ISO 45001 konsult

ISO 45001 är den globalt erkända ledningssystemstandarden för arbetsmiljö och ett bra stöd för de företag som vill arbeta aktivt med att skapa säkra och hälsosamma arbetsplatser.

Arbetsmiljöfrågor blir allt viktigare i samhället och statistik påvisar att den arbetsrelaterade ohälsan är hög i Sverige.

Genom ett arbetsmiljöledningssystem ökar möjligheterna att ses som en attraktiv arbetsgivare och rekrytering av kompetenta medarbetare kan underlättas.

Det kan även ses som en konkurrensfördel och öka affärsmöjligheterna.

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete bidrar dessutom till att förbättra verksamhetens effektivitet, och därigenom även lönsamheten.

ISO 45001 är den internationella ledningssystemsstandarden för arbetsmiljö som används och tillämpas av företag i hela världen, den blev internationellt erkänd 2018.

 

Syfte med ISO 45001

Syftet med ett ledningssystem för arbetsmiljö är att skapa ett ramverk för arbetet med arbetsmiljörisker och möjligheter. Ledningssystemet ska förhindra arbetsrelaterade skador och ohälsa bland arbetstagarna samt skapa säkra och hälsosamma arbetsplatser vilket gynnar både företaget och arbetstagarna. Ledningssystemet kan hjälpa företaget att uppfylla de lagkrav som verksamheten berörs utav.  

 

Utmaningar med ISO 45001

Inledningsvis behöver en noggrann kartläggning av arbetsmiljön och påverkande arbetsmiljöfaktorer för verksamheten göras. Här är det viktigt att beakta både fysiska och psykosociala aspekter. Det är utifrån denna nulägesanalys som arbetsmiljöarbetet sedan kan byggas.

Arbetstagarna är en viktig intressent i arbetsmiljöarbetet men det kan ibland vara svårt att få med arbetstagarna i arbetsmiljöarbetet. Genom ett tydligt ledarskap och stort engagemang från högsta ledningen brukar arbetstagarna motiveras till att aktivt medverka i arbetet när de inser fördelarna.

 

Planering av arbetsmiljöledningssystemet

Första steget efter att kartläggning och nulägesanalys är utförd blir att planera vad företaget ska fokusera på utifrån resultaten. Stor vikt läggs även på fastställande och bedömning av arbetsmiljörisker och möjligheter, och arbetet ska ske i samråd med arbetstagarna. All denna information ska tillsammans tas om hand och vidare arbeta ska speglas genom policy, mål och handlingsplaner.

Arbetsmiljöstyrning 

Utifrån riskerna och möjligheterna ska verksamheten styras. Arbetsmiljöansvar ska vara tydligt definierat i verksamheten och alla ska få den utbildning som respektive arbete och ansvar kräver.  Styrning sker ofta genom att fastställa de rutiner och arbetssätt som ska användas och tillämpas samt att rätt förutsättningar finns. Här gäller det att rutiner och arbetssätt även fungerar i praktiken!

 

Uppföljning av arbetsmiljöledningssystemet

För att kunna få ett kvitto på att arbetsmiljöarbetet fungerar och planerade resultat uppnås måste mätningar, analyser, uppföljningar och utvärderingar göras. Genom att göra dessa regelbundet kan vi snabbt se trender och förändringar som vi sedan kan agera på så tidigt som möjligt.

Krav finns också som i andra ledningssystemstandards att hålla en så kallad ledningens genomgång. Detta är ett besluts forum för ledningen där information ska behandlas för att dra slutsatser om ledningssystemets effektivitet och verkan.

 

 Ampiro erbjuder ISO 45001 konsult 

Saknar ni resurs och kompetens kring ISO 45001 och insikt i vad som förväntas av ett arbetsmiljöledningssystem, så finns vi på Ampiro tillgängliga för er. Med många års erfarenhet av ledningssystem och arbetsmiljöarbete ska vi stötta er att ta oss från det svåra till något naturligt för er.

Exempel på saker vi kan hjälpa er med:

Kontakta oss med ert behov eller målsättning, så ska vi finna en passande lösning skräddarsydd för er verksamhet.