Miljöledningssystem

ISO 14001 konsult

ISO 14001 är den globalt erkända ledningssystemstandarden för miljö och en av de absolut mest vanliga standardena som verksamheter i Sverige certifierar sig emot. Vanlig kombination som företag och organisationer väljer är att certifiera sig enligt ISO 14001 ihop med ISO 9001.

ISO 14001 med senaste utgåva från 2015 är utgiven av ”International Standard Organisation” och kan tillämpas av oavsett storlek på organisation eller verksamhetsinriktning.

ISO 14001 syftar till att ge verksamheten förutsättningar att uppfylla kravbild samt förbättring och minskad miljöpåverkan.ISO konsult - Ampiro hjälper er med ISO 14001

Syfte med ISO 14001

Standarden ISO 14001 syftar till att för verksamheten skapa ett systematiskt miljöarbete genom ett miljöledningssystem. Där verksamheten förväntas aktivt arbeta mot ständiga förbättringar ur miljöperspektivet, uppfylla lagar och bindande krav samt förebygga föroreningar och skydda miljön.

 

Utmaningar med ISO 14001

Precis som för flera andra ledningssystem standarder som är kopplade till Annex SL (Ramstandard för ledningssystem), så ställs det inledningsvis krav på att kartlägga grundförutsättningarna för miljöledningssystemet. Vad som vanligtvis görs för att skapa en insikt och ett utgångsläge för ett ledningssystem för miljö är att genomföra en miljöutredning.

Miljöutredningen bör identifiera och kartlägga verksamhetens:

  • intressentkrav med avseende på miljöfrågor
  • miljöaspekter och dess miljöpåverkan
  • berörd lagstiftning
  • nödlägen

Planering av miljöledningssystemet

Utifrån miljöutredningen behöver verksamheten värdera de identifierade miljöaspekterna och fastställa vilka av dessa som anses betydande. Det är sedan utifrån dessa som policy, miljömål och miljöarbetet behöver utformas.

Miljöstyrning

Stor del av ISO 14001 handlar sedan om styra verksamheten utifrån de betydande miljöaspekterna och att se över och tilldela de resurser som verksamheten behöver för att infria det resultat som förväntas.

Uppföljning av miljöledningssystemet

Betydande systemelement i ISO 14001 standarden handlar om att övervaka, mäta och följa upp effekten av miljöarbetet. Exempelvis kan detta handla om miljöprestanda, hur väl villkor i tillstånd har uppnåtts, utfall från kontroll av lagefterlevnad osv.

Krav finns också som i andra ledningssystemstandards att hålla en så kallad ledningens genomgång. Detta är ett besluts forum för ledningen där information ska behandlas för att dra slutsatser om ledningssystemets effektivitet och verkan.

 

Ampiro erbjuder ISO 14001 konsult 

Känns arbetet med miljöledningssystem svårt och saknar ni resurs och kompetens kring ISO 14001 så finns vi på Ampiro tillgängliga för er. Med många års erfarenhet av miljöfrågor och miljöledningssystem ska vi stötta er att ta oss från det svåra till något naturligt för er.

Exempel på saker vi kan hjälpa er med:

 

Kontakta oss med ert behov eller målsättning, så ska vi finna en passande lösning skräddarsydd för er verksamhet.