BKMA konsult

Ampiro hjälper er med KMA inom Byggsektorn

BKMA Certifiering är Byggföretagens produktcertifieringssystem. Det har branschanpassats för entreprenörer i bygg- och anläggningsbranschen. (BKMA har ersatt de två tidigare verksamhetsledningssystemen BF9K och Povel.)

Det kan vara en konkurrensfördel vid upphandlingar och det kan öka affärsmöjligheterna att vara BKMA Certifierad. Samtidigt ger det även positiva interna effekter med tydlig styrning, ordning och reda och möjlighet till att bli mer effektiva och uppnå bättre kvalitetsresultat.
Ampiro hjälper byggsektorn med BKMA standarden

 

Syfte med BKMA

BKMA certifiering syftar till att företag ska arbeta systematiskt med kvalitets- miljö- och arbetsmiljöfrågor och bygger på samma principer som finns i ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018. Det är stort fokus på slutprodukten och att projekten uppfyller beställarens krav. Företaget ska även minska sin miljöpåverkan.

 

Utmaningar med BKMA

Inledningsvis behöver en omfattande kartläggning göras av verksamheten, arbetssätt, de dokument och mallar som används för att få en bra grund för det fortsatta arbetet.

Det kan ibland vara svårt att få alla arbetstagarna insatta och engagerade i KMA-arbetet. Genom ett tydligt ledarskap och stort engagemang från högsta ledningen brukar arbetstagarna motiveras till att aktivt medverka i arbetet när de inser fördelarna och dess betydelse för beställaren.

 

Ampiro stödjer er kring KMA inom byggsektorn

Planering av BKMA Certifiering

Första steget efter den genomförda kartläggningen är att planera vad företaget behöver komplettera med för att uppfylla certifieringskraven utifrån de identifierade faktorerna, bland annat beställarkrav, risker och möjligheter.

Det finns specifika Produktkrav som företaget måste gå igenom för att kontrollera hur de berörs utav dessa och hur de ska hanteras. Det ingår även att identifiera och tillse att tillämpliga lagkrav följs.

 

Styrning 

Styrning sker ofta genom att fastställa de rutiner och arbetssätt som ska användas och tillämpas samt att rätt förutsättningar finns. Här gäller det att rutiner och arbetssätt även fungerar i praktiken!

Ansvar ska tydligt definieras i verksamheten och alla ska få den utbildning som respektive arbete och ansvar kräver, genom god kunskap är det lättare att förstå varför uppgifter ska göras och därmed blir de oftare gjorda.  

BKMA grundkurs ska även genomföras för all personal.

 

 

Uppföljning av arbetet

För att kunna följa upp att arbetet fungerar och planerade resultat uppnås måste mätningar, analyser, uppföljningar och utvärderingar göras. Genom att göra dessa regelbundet kan vi snabbare se trender och förändringar som vi sedan kan agera på så tidigt som möjligt. Interna revisioner både av system och i projekt är en del av uppföljningen.

Det finns även krav på att hålla en så kallad ledningens genomgång. Det är ett beslutsforum för ledningen där information ska behandlas för att dra slutsatser om ledningssystemets effektivitet och verkan, och måste genomföras minst en gång per år.

 

 Ampiro erbjuder BKMA handledare 

Saknar ni resurs och kompetens kring BKMA och insikt i vad som förväntas enligt BKMA Certifiering, så finns vi på Ampiro tillgängliga för er. Med många års erfarenhet av ledningssystem och KMA-arbete ska vi stötta er att ta oss från det svåra till något naturligt för er.

Exempel på saker vi kan hjälpa er med:

Kontakta oss med ert behov eller målsättning, så ska vi finna en passande lösning skräddarsydd för er verksamhet.

 

Läs mer om Byggföretagens Verksamhetsledningssystem BKMA