KMA Tjänster

Miljövarudeklaration (EPD) konsult

Med stöd från Ampiro och specialist kring EPD (Environmental Product Deklaration), eller så kallad miljövarudeklaration så hjälper vi er från krav till publicerbar och tredjeparts granskad Miljövarudeklaration – EPD.
Ampiro erbjuder konsultstöd kring Miljövarudeklaration Epd

Vad är en Miljövarudeklaration eller EPD?

Miljövarudeklaration eller på engelska ”EPD” (Environmental Product Deklaration), är ett framtaget dokument för att kunna visa sina produkters miljöpåverkan.

Avsikten är att kunna ge relevant, verifierad och jämförbar information om varors och tjänsters miljöprestanda i så kallade miljövarudeklarationer eller då EPD:er.

 

Mer om Miljövarudeklaration och EPD

En miljövarudeklaration (EPD) är ett etablerat system som stärker jämförbarheten produkter och studier emellan, så att man med trygghet kan ta faktabaserad beslut samt kommunicera sin miljöpåverkan.

En miljövarudeklaration för en beskriver produktens miljöpåverkan ur hela dess livscykel. Informationen och data om ingående produkters miljöpåverkan används sedan för att göra livscykelanalys (LCA) för exempelvis byggnader.

Miljövarudeklarationen (EPD) gäller vanligtvis mellan 3 till 5 år och ska följa standarden för hållbarhet hos byggnadsverk, miljödeklarationer och produktspecifika regler (SS-­EN 15804:2012+A2:2019). Miljövarudeklarationer ska granskas och godkännas och verifieras av en behörig oberoende part. Detta säkerställer att informationen är trovärdig. Läs mer om Miljövarudeklarationen (EPD) via Boverket.

En Miljövarudeklaration EPD består av följande områden:

  • Produktdatablad
  • Metodval
  • resultat från bedömningen av miljöpåverkan.
Varför Ampiro?

Hur kan Ampiro hjälpa till med EPD?

Det spelar ingen roll vad det är för produkt eller tjänst du vill deklarera, Ampiro med specialist kunskap i området och med världsledande verktyg hjälper er från inledande data insamling, livscykelanalyser till publicering av miljövarudeklaration redo för tredjeparts granskning.

Fördelar med att anlita Ampiro som Miljövarudeklaration (EPD) konsult

Givetvis vore det optimala om man som verksamhet har full rådighet och insikt kring sina produkter och framtagningen av dem med metoder, data osv. Men många gånger kan det vara så att man inte kan motivera att själva ha all nödvändig kunskap och kompetens in-house (själva) utan det kan vara värt att låta extern expertis utföra uppdraget kostnadseffektivt.

 

Fördelar och värde av LCA - Livscykelanalyser 

Inför och vid framtagning av EPD - Miljövarudeklaration så genomförs en LCA av produkten eller tjänsten.
Livscykelanalysen ger verksamheten förutom grunden till en EPD framför allt data och insikt kring sin produkt. Denna kan med det användas för att jämföra sina egna produkter mot andra eller till och med mot likvärdiga produkter på marknaden och på så sätt skapa underlag för analys och beslut om förbättringar, utveckling osv.

En LCA - Livscykelanalys ger verksamheten data "svart på vitt" vilken råvara eller moment som ingår i framställningen av produkten som släpper ut mest koldioxid (men också annan miljöpåverkan). 

 

Pris för Miljövarudeklarationen (EPD)?

Då det kan variera betydligt vad det gäller komplexitet hos den berörda produkten och systemet bakom produktion och framtagning samt vad som ska ingå i EPD'n så går det inte att avgöra med precision utan analys vilken omfattning som krävs för EPDn. Det påverkar också om flera produkter ska hanteras i en samlad EPD, hur mycket data och information som finns tillgängligt.

Så utifrån ovan parametrar så kan det för en enkel produkt med god tillgång till data handla om en insats på kanske 40 000 kr till ett mer komplext uppdrag som kan landa på uppåt 200 000 kr att arbeta fram till en publicerad miljövarudeklaration (EPD). Pris för 3.e parts granskning tillkommer.