Ledningssystem för kvalitet

Vad är kvalitetsledningssystem?

Begreppet kvalitetsledningssystem är enligt vår definition ett ledningssystem som tagit om hand om och beskriver hur verksamheten har för avsikt att styra, förbättra och följa upp sitt kvalitetsarbete.

Kvalitetsledningssystemet kan vara uppbyggt på interna krav och ambitioner rörande kvalitetsfrågor för organisationen, men kan också ta om hand om krav från ledningssystem standard.

Ampiro hjälper er införa kvalitetsledningssystem
Skribent
Joakim Blomster
Publicerad
24 / 10 / 2022
Dela artikel

Exempel på vanligt förekommande standarder inkluderande krav på kvalitet:

Nedan följer ett axplock av av det vanligt förekommande standarderna kring ledningssystem för kvalitet, men det finns även andra exempelvis branschspecifika alternativ.

Kvalitetsledningssystem standard (oavsett bransch):

ISO 9001: Ledningssystem för kvalitet

FR2000 – Verksamhetsledning – Ledningssystem för kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet

 

Kvalitetsledningssystem inom Vård & omsorg:

SOSFS 2011:9 Systematiskt kvalitetsarbete inom Vård- och omsorg

SS 872500 – Kvalitet i särskilt boende och hemtjänst

SS 41000 – Kvalitetssäkring av HVB

SS 877001 - Kvalitetssäkring inom LSS

 

Kvalitetsledningssystem inom Bygg & anläggning:

BKMA – Ledningssystem inom Bygg- och anläggning

 

Kvalitetsledningssystem inom Fordonsindustrin:

IATF 16949: Kvalitetsledningssystem för fordonsindustrin

Kvalitetsledningssystem inom Medicinteknik:

ISO 13485: Ledningssystem för kvalitet – Medicintekniska produkter

 

 

Vill du ha hjälp att förstå och tolka kvalitetsledningssystem för ditt område eller bransch så hjälper vi er!

 

 

Kvalitetsledningssystem hjälper er infria viktiga krav

 

Vad bör ett kvalitetsledningssystem innehålla?

Som grund så måste ledningen vilja och vara engagerade för att nå ett verkningsfullt kvalitetsledningssystem. Utan fullt stöd från ledningen som sitter med resurserna så löper ledningssystemet betydande risk att inte få full effekt.

 

Ett ledningssystem för kvalitet bör innehålla grundförutsättningarna för verksamheten utifrån ett kvalitetsperspektiv. Alltså vad är det för frågor eller områden som är viktiga för organisationen med avseende på kvalitet av produkt eller tjänst.

Vilka risker finns att behandla för att så långt möjligt eliminera att de viktiga kraven kring kvalitet äventyras. Sådant behöver med fördel också tas om hand på något vis.

 

Kvalitetsledningssystem bör vidare innehålla policys och målsättningar för att driva till utveckling och förbättringar. Procedurer och instruktioner av olika slag där så anses nödvändigt för att styra till att viktiga krav infrias.

 

Viktigt också för att nå beslut och eventuella behov av förändringar osv. att ledningssystemet innehåller områden för utvärdering och uppföljning. Så att ledningen får information om hur verksamheten presterar utifrån grundförutsättningarna för kvalitetsledningen.

 

Exempel på Kvalitetsledningssystem