Ledningssystem för kvalitet

Vad är ISO 9001?

ISO 9001 är den internationellt erkända standarden när det handlar om ledningssystem för kvalitet. Standarden innehåller krav för kvalitetsledning men också vägledning. Den senaste versionen är utgiven 2015 och bygger precis som flera andra standarder för ledningssystem på den överordnade standarden Annex SL.

ISO 9001 syftar till att ge verksamheten förutsättningar att uppfylla kravbild samt förbättring och ge ökad kundnöjdhet.


ISO konsult - Ampiro hjälper er med ISO 9001
Skribent
Joakim Blomster
Publicerad
08 / 10 / 2021
Dela artikel

Vad är ISO 9001?

 

ISO 9001 är den internationellt erkända standarden när det handlar om ledningssystem för kvalitet. Standarden innehåller krav för kvalitetsledning men också vägledning. Den senaste versionen är utgiven 2015 och bygger precis som flera andra standarder för ledningssystem på den överordnade standarden Annex SL.

 

ISO 9001 är processinriktad, och som metodik används PDCA-cykeln (Plan-Do-Check-Act) och riskbaserat tänkande.

 

Ledningssystem för kvalitet ISO 9001

 

Vad innehåller ISO 9001?

Grundförutsättningarna för ledningssystemet

ISO 9001 delas in i sektioner där inledningen behandlar grundförutsättningarna för ledningssystemet. Målet är att få klarhet i vilka interna och externa faktorer som är betydelsefulla för organisationen. Verksamheten behöver också ta ställning till vilka intressenter som man berörs av och hur deras krav och förväntningar ser ut mot organisationen. Här ingår också att kartlägga verksamhetens processer och hur de samverkar.

 

Ledarskap av ledningssystem

Till skillnad mot föregående version av ISO 9001 så ställer nya versionen tydligare krav på högsta ledningens ansvar. Ledningen ska bland annat säkerställa att ledningssystemet är integrerat med verksamheten. Andra exempel på ansvar är att ledningen utifrån grundförutsättningarna för ledningssystemet (se ovan) ska fastställa och införa policy för att visa på sin viljeinriktning. Det är också ledningens ansvar att utse roller, ansvar och befogenheter inom organisationen.

 

Planering

För att möta de krav och förväntningar som organisationen har fastställt, och för att styra mot infriande av policy, behöver ledningen sedan tillsätta planeringsaktiviteter.

Exempelvis så ska åtgärder tillsättas för att bemöta risker och möjligheter som identifierats under första sektionen av ledningssystemet. Eftersom ISO 9001 ställer krav på kontinuerliga förbättringar ska kvalitetsmål också formuleras och implementeras.

 

Stöd

Nästa sektion i ISO 9001 handlar om det stöd man som organisation behöver tillsätta för att nå de förväntade resultaten. Det handlar bland annat om vad personalen behöver ha för kunskap och kompetens samt vilken medvetenhet och insikter organisationen behöver ta till sig. Andra betydande områden handlar om vilka andra resurser verksamheten behöver och hur kommunikationen ska fungera både internt som externt.

 

Verksamhet

I denna sektion går vi från planeringsstadiet i PDCA-metodiken, och går vidare till genomförandedelen. Här handlar det om att skapa tydlighet i hur verksamhetens processer är tänka att fungera och styras. Från kund- och marknadsprocess, till verksamhetens huvudprocess och leverans. Här vägs också in hur verksamheten ska samverka och behandla externa parter som förväntas påverka kvaliteten på ens produkt.

 

Utvärdering av prestanda

Denna sektion handlar om uppföljning och utvärdering av ledningssystemet (Check i PDCA). Här ska verksamheten fastställa modeller för att fånga in information och fakta kring exempelvis sin produkt eller tjänst, hur verksamhetens processer presterar, grad av kundnöjdhet osv. Verksamheten åläggs också att genomföra interna revisioner och analysera samt övervaka nyckelområden. Detta blir grund för ledningen att dra slutsatser om ledningssystemet är effektivt och når avsedd verkan.

 

Förbättringar

Som sista sektion i ISO 9001 ställs krav på att, utifrån avvikelser och förbättringspotential, agera (Act i PDCA) för att kontinuerligt driva verksamheten mot ständiga förbättringar.
Läs mer om avvikelsehanteringssystem 

 

Ta hjälp av Ampiro för konsultation eller systemstöd av ledningssystem

Ampiro har personal med lång erfarenhet av att hjälpa organisationer att skapa ledningssystem och att implementera verksamhetsstyrning. Våra resurser är också godkända revisionsledare och arbetar för certifieringsorgan, vilket skapar trygghet för kunden då vi vet tydligt vad som förväntas vid ISO-certifiering. Ampiro har sitt huvudkontor i Jönköping med tillgängliga resurser runt om i landet, alltid nära kunden.

Läs mer om kvalitetsledningssystem

Läs mer om ISO certifiering

Vill du veta mer eller få tips. Välkommen att kontakta oss!