Ledningssystem - Verksamhetsstyrning

Vad är digitalt ledningssystem?

I tid av digitalisering så inför allt oftare verksamheter och företag digitala systemstöd för sin verksamhetsstyrning och ledningssystem. Standarderna för ledningssystem omnämner inte något särskilt format, men verksamheter ser mer och mer fördelar med ett digitalt ledningssystem.

Primärt handlar det många gånger om en effektivare tillgänglighet för organisationens anställda. Högst troligt också för fördelen med att enklare kunna särskilja vad var och en berörs av eller förväntas bidra med utifrån sin styrning och uppföljning.
Utöver detta så ser många fördelar med att få tillgång till funktioner och annan digital support som inte mer analogt ledningssystem inte kan bidra med.
Skribent
Joakim Blomster
Publicerad
07 / 02 / 2022
Dela artikel

Så vilka fördelar finns med ett digitalt systemstöd för ledningssystem

Det finns många fördelar med digitala systemstöd för ledningssystem där följande är ett antal exempel:

  • Behörighetsstruktur
  • Portal för kommunikation inom verksamheten
  • Navigering genom en processorienterad struktur
  • Aktivitetsmodul
  • Ärendehantering såsom avvikelse- och incidenthantering
  • Rapporter för uppföljning och data för analys
  • Dokumenthantering
  • Tillgänglighet på andra typer av enheter såsom surtplattor, mobil telefoner osv.

 

Ett digitalt ledningssystem sköter sig dock inte sig självt, utan kräver ledningens och organisationens engagemang, ägarskap och vilja att driva till underhåll och förbättringar. Se Vad är ett ledningssystem?

 

Att tänka på vid upphandling och införande av digitalt ledningssystem

Det finns i Sverige flertal aktörer som erbjuder webbaserade och digitala ledningssystem, alla med olika gränssnitt, funktioner och inrikting.

Ampiro’s erfarenhet genom många år som konsulter och revisorer av ledningssystem är att det finns en betydande risk att införande av systemstöd för ledningssystem kan skada mer än att bidra positivt.

Den mest avgörande frågan man som verksamhet bör ställa sig är hur naturligt det nya systemstödet kommer vara för organisation och också vad man planerar använda systemet till. Är avsikten bara att hantera exemeplvis ISO krav inom ramen för ett ledningssystem, så är risken betydande att organisationen inte tar systemet med dess innehåll till sig fullt ut.

Lyckas man hitta rätt systemstöd som tillämpas så verksamhetsnära som möjligt, så är det troligare att ledningssystemet kommer tas emot väl av organisationen. Vad vi vill säga med detta är att innehållet och avsikten med systemstödet är det mest avgörande huruvida systemstödet kommer skapa värde eller inte.

 

Ampiro har personal med lång erfarenhet av att hjälpa organisationer att skapa ledningssystem och att implementera verksamhetsstyrning. Vi har erfarenhet av många lyckosamma projekt, men har också från tid till annan identiferat ledningssystem som inte bidrar till värde för verksamheten.

 

Ta gärna kontakt med oss så ska vi dela med oss av mer input och erfarenheter som kan berika er verksamhet framåt.