Kvalitetsledningssystem

Att införa Ledningssystem SOSFS 2011 9

Behöver ni hjälp eller support för att infria krav om kvalitetsledningssystem som vårdenhet? Ta del av denna artikel för att förstå vad det handlar om och vad ni behöver tänka på.

SOSFS 2011:9 är en föreskrift som är utgiven av Socialstyrelsen i Sverige som ställer krav att hälso- och sjukvårds verksamheter ska införa ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
Att införa ett ledningssystem enligt föreskriften innebär att man måste följa de krav och riktlinjer som anges i dokumentet.
Hjälp med ledningssystem SOSFS 2011 9
Att tänka på vid införande av ledningssystem enligt SOSFS 2011 9
Skribent
Joakim Blomster
Publicerad
12 / 10 / 2023
Dela artikel

Guide vid införande av ledningssystem SOSFS 2011 9

Vi på Ampiro har nedan försökt att förklara de viktiga stegen och vad som är viktigt att tänka på i samband med att införa ett ledningssystem enligt SOSFS 2011:9:

 1. Förstå kraven: Börja med att noggrant studera och förstå kraven i föreskriften SOSFS 2011:9. Det är viktigt att få en klar bild över vad som förväntas och vilka specifika krav som gäller för er vårdenhet.

 2. Utse ansvarig: Utse en person eller en grupp som ska ha ansvaret för att införa och underhålla ledningssystemet. Detta kan vara en kvalitetsansvarig eller någon liknande roll eller funktion.

 3. Kartlägg nuläget: Genomför en grundlig analys av nuläget inom din vårdenhet. Vilka verksamhetsprocesser finns och hur samverkar de samt vad har vi idag för rutiner osv. Till vilken grad infriar de kraven i SOSFS 2011:9.

 4. Utveckla ledningssystemet: Utifrån nuläget, vilka processer och rutiner behöver utvecklas och införas för att infria kraven i SOSFS 2011:9.

 5. Planera och dokumentera: Utveckla en plan för hur du kommer att införa och implementera ledningssystemet, kanske via genomgångar, utbildningstillfällen eller liknande. Dokumentera denna plan och se till att den är tillgänglig för verksamhetens medarbetare.

 6. Implementera processer: Implementera de nödvändiga processerna och rutinerna för att uppfylla kraven i föreskriften. Detta kan inkludera processer för kvalitetsmätning, riskhantering, patientdokumentation osv.

 7. Utbilda personalen: Se till att personalen är medveten om och utbildad i de kring berörda delar av ledningssystemet. Utbildning och genomgångar är avgörande för att säkerställa efterlevnad av föreskriften.

 8. Följ upp och utvärdera: Implementeringen och underhåll av ett ledningssystem är en pågående process. Regelbundet behöver ledningssystemet följas upp och utvärderas för att säkra att det fungerar som det ska och att det kontinuerligt förbättras.

 9. Rapportera och dokumentera: Följ de rapporteringskrav som föreskriften kräver. Det kan innebära att du måste rapportera resultat och händelser/avvikelser till ansvariga myndigheter eller till andra intressenter.

 10. Ständiga förbättringar: Skapa metoder och säkra upp att kontinuerligt revidera och förbättra ledningssystemet baserat på erfarenheter, indikatorer och händelser. Detta är en viktig del av att upprätthålla kvalitet och efterlevnad av föreskriften.

 11. Avslutningsvis, följ uppdateringar: Se till att finna rutiner för att hålla er informerade om eventuella uppdateringar eller ändringar i SOSFS 2011:9 och kring krav från Socialstyrelsen och andra berörda intressenter och se till att ert ledningssystem är aktuellt och i linje med de senaste kraven.

 

Guide för att införa ledningssystem SOSFS 2011 9

 

Det är viktigt att notera att införandet av ett ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 kan vara komplex och kräva tid och resurser. Det är kan därför vara klokt att söka professionell rådgivning och stöd om du är osäker på hur du ska gå tillväga.
Vi på Ampiro har lång erfarenhet av föreskriften SOSFS 2011:9 och har hjälpt många vårdenheter med att införa ledningssystem enligt Socialstyrelsens författningssamling.

Känn er välkomna att kontakta oss för rådgivning eller digitalt ledningssystem enligt SOSFS 2011:9.

 

 

Kvalitetsledningssystem

Här kan du läsa mer

Läs mer om vad bör ett kvalitetsledningssystem bör innehålla och vilka standards som är aktuella in just din sektor.
Ampiro hjälper er införa kvalitetsledningssystem