Certifiering ledningssystem

Vad innebär ISO certifiering?

Vad innebär ISO certifiering?

Certifiering är ett begrepp som används som bevis på att en verksamhet uppfyller och efterlever vissa specifika krav. Krav som granskats vid certifiering kan vara utifrån standards för ledningssystem (ISO), bransch standards, direktiv, svensk lagstiftning och liknande.


En verksamhet som genomgått och godkänts i en certifieringsprocess, t.ex. inom området ledningssystem, tilldelas ett certifikat. Vid certifieringen av ett ledningssystem genomförs granskningen (revisionen) av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Skribent
Joakim Blomster
Publicerad
08 / 10 / 2021
Dela artikel

Vad innebär certifiering?

 

Certifiering är ett begrepp som används som bevis på att en verksamhet uppfyller och efterlever vissa specifika krav.

 

En verksamhet som genomgått och godkänts i en certifieringsprocess, t.ex. inom området ledningssystem, tilldelas ett certifikat. Vid certifieringen av ett ledningssystem genomförs granskningen (revisionen) av ett ackrediterat certifieringsorgan.

 

Vad innebär ISO certifiering?

 

En certifieringsprocess går till så här:

Steg 1

En verksamhet eller företag går först igenom med ett certifieringsorgan om vad som ska certifieras och enligt vilken/vilka standards eller direktiv.

Certifieringsrevisionen genomförs i två steg. I första steget säkerställs att samtliga krav i standarden/standarderna har uppmärksammats och adresserats inom ramen för ledningssystemet. Utifrån denna granskning tar certifieringsorganet ställning till om efterföljande steg i processen kan rekommenderas. Här kan företaget få så kallade revisionsavvikelser, men ändå rekommenderas att fortsätta certifieringsprocessen om avvikelserna inte bedöms vara för allvarliga.

 

Steg 2

Det andra steget i certifieringsrevisionen syftar till att granska hur ledningssystemet ska tillämpas – om det kommer att fungera som avsett i verksamhetens olika processer, avdelningar och nivåer.

Precis som i steg 1, kan företaget även här få revisionsavvikelser på grund av identifierade brister. Dessa eventuella brister vägs in i revisorns beslut och rekommendationer kring fortsättning. Bristerna kan leda till en efterrevision, eller så får verksamheten tid på sig att behandla avvikelserna och presentera nödvändiga åtgärder för att nå godkännande av revisorn och certifieringsorganet.

När eventuella revisionsavvikelser är åtgärdade, anses certifieringsrevisionen vara avslutad. Certifieringsorganet utfärdar då ett certifikat enligt den aktuella standarden. I certifikatet anges vilken verksamhet som är certifierad och i vilken omfattning.

Certifikatet gäller i tre år efter utfärdande (undantag kan finnas för vissa standarder). Oftast krävs minst årliga uppföljande revisioner av certifieringsorganet. Syftet med dessa är att granska verksamhetens förmåga att underhålla och utveckla ledningssystemet över tid.

Inför certifikatets förfallodatum genomförs en fördjupad förnyelserevision, utifrån certifieringsorganets regelverk. Syftet är att utifrån föregående certifikatsperiod (oftast 3 år) granska effekten av ledningssystemet. Efter avslutad revision och eventuella åtgärdade avvikelser utfärdas ett förnyat certifikat.

 

Värdet av ett certifikat

Ett certifikat visar tydligt för kunder och marknad att verksamheten uppfyller kraven i en specifik ledningssystemstandard. Exempel på detta kan vara systematiskt kvalitets-, miljö- eller arbetsmiljöarbete. Ett certifikat skapar förtroende för organisationen och dess varumärke vid upphandlingar eller andra affärsmöjligheter.